Before you can start using your newly-created account, you'll need to confirm your email address. Within the next minute or two you should receive an email from us containing a link to activate your account.

AdoptionSearch childHelpProjectsAbout usContacts
Children
DecisionMinutes of meetingsPlans robotReports
E-servicesThe system of calculating subsidiesThe system of calculating pensionsE-Social of a person with a disability
European integrationAssociation Agreement between Ukraine and the EUThe list of EU directives and reports on their performance MinsotspolitikiMinistry of Social Policy Action Plan for the implementation of the Association AgreementTechnical assistance to the European Commission TWINNING, TAIEX TWINNINGEuro-Atlantic integration (NATO)
NationalsMaternity, family, childrenSocial ProtectionInformation for displaced personsOpen dataFor persons with disabilitiesHumanitarian relief
Humanitarian reliefНаціональний банк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від російської агресіїNBU Opens Fundraising Account for Humanitarian Assistance to Ukrainians Affected by Russia’s Aggression
Information for displaced persons
For persons with disabilitiesRehabilitationEmployment
Team
LegislatureReporting and statisticsInformation for applicants and licenseesThe list of licensed mediation in employment abroad
Maternity, family, childrenMaternityThe familyChildrenProtection of women and children
International cooperationEuropean integrationinternational cooperation
international cooperationInformation about the application of the lawInternational projectsCooperation with UNCooperation with ILOCooperation with the Council of EuropeKomіtet s ekonomіchnih, polіtichnih, sotsіalnih that the UN cultural rights
LegislationRegulationsDraft regulations
OrganizationsVolunteerismInsurance
Types of pensionsPensions to citizens abroad
PressroomNewsMedia about usVideo
About MinistryTeamRegulations of the Ministry of Social PolicyOffice StructureContactsOfficeJobsPublic CouncilInternational cooperationTrade union
About MinistryPressroomLegislationOrganizationsNationalsE-services1539 Hotline for counseling people with disabilitiesWork FREE!
Social ProtectionBenefitsEmployeesChernobyl victimsChildren of warVeterans workSocial standardsthe middle
Founding documentsRegulationsLeadershipStructure
Founding documentsThe provisions of the Public Council
Open dataPPL
State BudgetPurchases
HomeAbout MinistryPublic CouncilStructure and compositionFounding documents
In this article

Founding documents

Published: July 31, 2016, 16:44

ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра соціальної політики України
_________Л.Дроздова

СХВАЛЕНО
засідання Громадської ради при
Міністерстві соціальної політики України
«24» грудня  2012 р. № 3

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві соціальної політики України

Розділ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, надання соціальних послуг, з питань сім’ї та дітей, захисту депортованих за національною ознакою осіб, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, а також  здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства соціальної політики (далі – Мінсоцполітики) та налагодження ефективної взаємодії з громадськістю.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами Мінсоцполітики, Положенням про Мінсоцполітики, цим Положенням та Регламентом Громадської ради.

1.3. Основними завданнями Громадської ради є:

1) створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) здійснення громадського контролю за діяльністю Мінсоцполітики;

3) сприяння врахуванню Мінсоцполітики громадської думки під час формування та реалізації державної соціальної політики;

4) підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, розробником яких є Мінсоцполітики.

1.4. Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджується з Мінсоцполітики та схвалюється на засіданні Громадської ради.

Розділ II
          ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) збирає, узагальнює та подає Мінсоцполітики інформацію щодо пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення, організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань з формування та реалізації соціальної політики;

2) подає Мінсоцполітики для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної політики, удосконалення роботи Мінсоцполітики;

3) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що розробляються Мінсоцполітики;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням Мінсоцполітики пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.2. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників Мінсоцполітики, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Мінсоцполітики;

4) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання «круглих столів» та інші комунікативні заходи з актуальних питань реалізації соціальної політики;

5) отримувати від Мінсоцполітики  проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

6) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими громадськими радами при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

7) за погодженням Мінсоцполітики направляти представників Громадської ради для участі у заходах (семінарах, конференціях тощо), що проводяться Мінсоцполітики;

8) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

9) розглядати питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції Мінсоцполітики;

10) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у формування та реалізацію соціальної політики, розвиток громадянського суспільства.

2.3. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковим для розгляду Мінсоцполітики. Рішення Мінсоцполітики, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

2.4. Строк повноважень Громадської ради – два роки. Повноваження припиняються після затвердження нового складу Громадської ради.

2.5. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням та іншими реквізитами (адреса, електронна адреса, телефон/факс).

2.6. Члени Громадської ради мають відповідні посвідчення встановленого зразка.

2.7. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщене Мінсоцполітики.

Розділ III
         ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститутів громадянського суспільства).

3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів Громадської ради визначається учасниками установчих зборів. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

3.4. У термін, що не перевищує 60 календарних днів до дати закінчення терміну повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники Мінсоцполітики та інститутів громадянського суспільства.

3.5. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до дати проведення установчих зборів Мінсоцполітики в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

1) рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

2) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

3) копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

4) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років до моменту проведення установчих зборів.

3.7. За 10 календарних днів до дати проведення установчих зборів прийом заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше 7 календарних днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та в інший прийнятний спосіб. У разі зміни місця проведення установчих зборів, Мінсоцполітики  повідомляє про це не пізніше як за 5 робочих днів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8. Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

процедуру визначення і реєстрації учасників установчих зборів;

процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;

процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

порядок визначення кількісного складу Громадської ради;

порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);

процедуру оголошення результатів виборів;

визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної Громадської ради;

порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної Громадської ради (робоча група) тощо.

3.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

3.10. За підсумками установчих зборів секретар Громадської ради оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та протягом 7 календарних днів від дати проведення установчих зборів передає його до Мінсоцполітики для затвердження складу новообраної Громадської ради.

3.11. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської Ради Мінсоцполітики протягом 7 календарних днів оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.12. На підставі протоколу установчих зборів Мінсоцполітики затверджує склад Громадської ради. Після затвердження нового складу діяльність Громадської ради попереднього скликання припиняється.

 

Розділ IV
            ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1. Члени Громадської ради мають право:

1) брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

2) брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

3) інформувати Громадську раду про свою діяльність;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради;

5) бути членами комітетів (не більше двох одночасно), комісій, експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

6) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

7) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2. Члени Громадської ради зобов’язані особисто брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.

4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради  може письмово викласти власну думку, яка оголошується на відповідному  засіданні  та долучається до протоколу .

4.4. Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.

4.5. Члени Громадської ради не можуть виступати від імені Громадської ради або її робочого органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.

4.6. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

1) подання членом Громадської ради відповідної заяви;

2) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів поспіль);

3) письмового повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

4) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

5) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним.

4.7. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості членів, що залишилися.

 

Розділ V
       ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який приймається на засіданні Громадської ради.

5.2. Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів Мінсоцполітики, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

5.3. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться на підставі рішення Громадської ради.

5.4. Регламент Громадської ради має містити:

1) загальний порядок організації роботи та планування Громадської ради;

2) процедуру підготовки та внесення питань на розгляд Громадської ради;

3) порядок участі членів Громадської ради в їїдіяльності;

4) порядок підготовки і проведення засідань Громадської ради, їїробочих органів;

5) форми та порядок прийняття рішень Громадською радою та їїробочими органами;

6) порядок взаємодії Громадської ради з Мінсоцполітики, його структурними підрозділами, іншими органами публічної влади, установами та організаціями;

7) порядок взаємодії Громадської ради з громадянами, інститутами громадянського суспільства, іншими суб’єктами;

8) порядок участі у роботі Громадської ради уповноважених представників Мінсоцполітики;

9) порядок підготовки та проведення заходів Громадської ради;

10) порядок оприлюднення рішень Громадської ради;

11) порядок підготовки щорічних звітів про діяльність Громадської ради та їх оприлюднення;

12) інші питання організації та порядку діяльності Громадської ради.

5.5. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Мінсоцполітики.

5.6. Голова Громадської ради:

1) організовує діяльність Громадської ради;

2) скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

3) підписує документи від імені Громадської ради;

4) звітує про роботу Громадської ради;

5) представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, Мінсоцполітики, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

6) бере участь у засіданнях колегії Мінсоцполітики.

5.7. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (набрання законної сили обвинувачувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Громадської ради). До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

5.8. Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради, які присутні на засіданні.

5.9. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської ради на підставі пропозицій голови Громадської ради. З числа заступників голова Громадської ради призначає двох перших заступників.

Перші заступники та заступники голови Громадської ради виконують функції, покладені на них Громадською радою та розпорядженням голови Громадської ради.

5.10. Заступники голови Громадської ради:

1) забезпечують виконання закріплених за ними напрямів роботи Громадської ради;

2) здійснюють організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комітетів (комісій, секцій, робочих груп) Громадської ради;

3) контролюють виконання плану роботи Громадської ради в межах повноважень;

4) розглядають, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до їхньої компетенції;

5) вносять пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

6) організовують  вивчення та дослідження громадської думки;

7) виконують  інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань.

5.11. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради виконує один із перших заступників голови Громадської ради.

У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступниками, керівниками комітетів, комісій тощо, за рішенням правління Громадської ради виконання їх обов’язків покладається на одного з членів Громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.

5.12. Громадська рада з метою виконання своїх завдань формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на засіданні Громадської ради з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики та інститутів громадянського суспільства.

5.13. Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації і підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань вона може створювати комітети з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Комітети в своєму складі можуть мати підкомітети, комісії. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комітетів (підкомітетів, комісій) визначаються рішенням Громадської ради та оформлюються протоколом.

5.14. Комітети попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох комітетів.

5.15. Засідання комітетів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та у разі потреби. Рішення комітетів приймаються більшістю від загальної чисельності їх членів і оформлюються протокольно. Залучені до складу комітетів особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комітетів правом дорадчого голосу.

5.16. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів законодавчих актів та інших нормативно-правових актів органів влади у складі Громадської ради утворюються тимчасові робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.17. Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності членів робочого органу та оформлюються протокольно. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені як при Мінсоцполітики  чи його структурних підрозділах так і при інших органах влади.

5.18. Для оперативного вирішення організаційних питань своєї діяльності Громадська рада може утворювати Правління Громадської ради, до складу якого входять: голова, заступники голови, голови комітетів Громадської ради та секретар (відповідальний секретар) Громадської ради.

5.19. Засідання Правління Громадської ради проводяться за необхідністю. У засіданні Правління можуть за запрошенням брати участь як члени Громадської ради, так й інші особи. Рішення Правління  оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар Громадської ради.

5.20. Секретар (секретаріат) Громадської ради забезпечує ведення діловодства, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

5.21. Функції секретаря Громадської ради за її рішенням, погодженим із Мінсоцполітики, може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю Мінсоцполітики, який не є членом Громадської ради. У такому випадку секретар Громадської ради бере участь в їїзасіданнях та засіданнях Правління Громадської ради з правом дорадчого голосу.

5.22. З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Громадської ради у її складі може утворюватися  постійно діючий робочий орган – секретаріат Громадської ради (далі – секретаріат) у складі відповідального секретаря та секретарів. Кількість членів секретаріату визначається Громадською радою.

5.23. Секретаріат, відповідно до покладених на нього завдань:

1) відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів;

2) забезпечує ведення протоколів засідання Громадської ради та її Правління, у триденний строк подає їх на підпис голови Громадської ради;

3) контролює підготовку питань на засідання Громадської ради відповідно до проекту порядку денного;

4) забезпечує оприлюднення рішень Громадської ради та направлення їх на адресу Мінсоцполітики;

5) забезпечує контроль за виконанням рішень Громадської ради;

6) опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема, щодо припинення членства у Громадській раді;

7) за погодженням з головою Громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;

8) забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадської ради, виконання її рішень;

9) забезпечує ведення діловодства у Громадській раді;

10) забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

11) виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

5.24. Керівництво діяльністю секретаріату здійснює відповідальний секретар Громадської ради.

5.25. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини їїчленів.

5.26. Засідання Громадської ради є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше як половина її членів. За неможливості проведення засідання Громадської ради з причини відсутності кворуму, її засідання переноситься на триденний термін, про що повідомляється на сайті Мінсоцполітики та інший прийнятний спосіб.В такому випадку засідання Громадської ради є правомірним при відсутності кворуму.

5.27. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

5.28. Засідання Громадської ради веде їїголова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує один із перших заступників голови.

5.29. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Мінсоцполітики, інші запрошені особи.

5.30. За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

5.31. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

5.32. Оперативні питання роботи Громадської ради можуть вирішуватися в спосіб, визначений Регламентом Громадської ради.

5.33. Рішення засідань Громадської роботи оформлюються протоколом за підписом секретаря та головуючого. Протокол відповідного засідання Громадської ради протягом 5 календарних днів направляється до Мінсоцполітики.

Розділ VI
       МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ    РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Мінсоцполітики створює умови для діяльності Громадської ради та проведення її засідань, забезпечує секретаріат Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку (телефон, факс, електронна адреса).

6.2. Громадська рада інформує в обов’язковому порядку громадськість та Мінсоцполітики про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики в рубриці «Громадська рада», готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.