Міністерство соцiальної політики України


Виступ Міністра соціальної політики України Андрія Реви на 107-й Міжнародній конференції праці

6 Червня 2018, 20:19

                   Переклад

Шановний пане Голово!

Міністри!

Шановні делегати!

Пані та панове!

 

Від імені української тристоронньої делегації вітаю усіх учасників Міжнародної конференції праці.

Питання, підняті у доповіді Генерального директора пана Гая Райдера, щодо посилення гендерної рівності у світі праці та у суспільстві, подолання гендерно-зумовленого насильства та домагань на робочому місці, вимагають спільних дій з боку урядів та соціальних партнерів.

Уряд України приділяє значну увагу сприянню гендерної рівності в усіх сферах життя. Вже у квітні 2017 року було затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Особливий наголос в цих документах зроблено на забезпечення недискримінаційного виробничого середовища у світі праці.

На сьогодні, Урядом внесено недискримінаційні положення в чинний Кодекс законів про працю, Генеральну угоду, вони відображені в колективних угодах на нижчих рівнях.

Для того, щоб враховувати вимоги дотримання гендерної рівності в національній програмі реформ, Уряд створив Офіс Урядового уповноваженого з питань гендерної політики. У цьому зв’язку, було переглянуто перелік професій, які були заборонені для жінок, а це стосується понад 418 професій. Цим забезпечується принцип рівного ставлення до жінок та чоловіків.

Від імені Уряду України хотів би підтвердити, що ми підтримуємо розробку та прийняття нових міжнародних стандартів МОП стосовно подолання насильства та домагань щодо жінок та чоловіків у світі праці.

Шановний пане Голово!

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є важливою частиною Стратегії подолання бідності. Саме ця ідея лежить в основі започаткованих Україною соціально-економічних реформ у сферах пенсійного забезпечення, освіти та охорони здоров’я.

Пенсійна реформа, яку проводить Уряд України, спрямована на відновлення справедливості при визначенні пенсійних виплат. Цей крок є вкрай важливим для українських пенсіонерів, зокрема для тих, хто отримував пенсійні виплати на рівні менші за прожитковий мінімум.

Для нас важливо те, що наші зусилля здійснюються у світлі Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, ратифікованої Україною у 2016 році.

Ми пишаємося тим, що Україна є першою країною на пост-радянському просторі, яка ратифікувала цю флагманську Конвенцію МОП у сфері соціального забезпечення та сьома у світі, яка ратифікувала її у повному обсязі. Це був гарний приклад відмінної тристоронньої співпраці як відповідь на багатовимірні виклики, які постають перед нашою країною.

Шановний пане Голово!

Сьогодні, на жаль, шлях розвитку України ускладняється через продовження збройної агресії Російської Федерації проти України.

Для того, щоб забезпечити  дотримання прав людини для півтора мільйона українських громадян, які стали внутрішньо переміщеними особами внаслідок агресії  Російської Федерації, Урядом схвалено Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року.

Уряд знайшов дієві рішення для здійснення соціальних виплат, включаючи пенсійні, українським громадянам, які перемістилися  на територію, підконтрольну державній владі. Сьогодні Уряд розробляє порядок, який дозволить мешканцям тимчасово-окупованих територій Донецької та Луганської областей отримувати свої соціальні виплати, включаючи пенсійні за місцем їх фактичного проживання/ перебування на території України.

Шановний пане Голово!

Планом пріоритетних дій Уряду на 2018 рік передбачено продовження структурних реформ в Україні, це:

- створення сучасного та інклюзивного ринку;

- проведення грунтовного перегляду управління безпекою та гігієною праці;

- ратифікація низки конвенцій МОП;

- впровадження міжнародних трудових стандартів.

Користуючись нагодою, хочу висловити вдячність МОП за надання вагомої  технічної допомоги задля створення інклюзивного, процвітаючого та соціально згуртованого суспільства.

 

Дякую за увагу!

 

 

__________________________________

 

 Mr President,

Ministers,

Distinguished delegates,

Ladies and Gentlemen,

 

On behalf of the Ukrainian tripartite delegation I would like to greet all the participants of the International Labour Conference.

Issues raised by the Director-General on the push for equality at work and in society, the elimination of gender-based violence and harassment at the workplace, require joint efforts of the governments and the social partners. The Government of Ukraine pays great attention to promote equal opportunities for women and men in all walks of life. Already in April 2017 the Government adopted the State Social Programme featuring a comprehensive approach towards Equal Rights and Opportunities for Women and Men.

Particular attention is paid to the world of work, with a view to creating discrimination-free working environment.

To date, Government non-discriminatory norms were incorporated into the current Labour Code, General Agreement, and found reflection in the subnational collective agreements. To mainstream gender equality concerns the Government set up the Office of the Gender Equality Commissioner. A review of the list of occupations prohibited for women has reopened as many as 418 occupations to women to ensure equal treatment of women and men.

On behalf of the Government of Ukraine, I would like to reaffirm that we welcome the development and adoption of new ILO standards that address violence and harassment against women and men in the world of work.

Mr President,

Equal rights and opportunities have been an important part of the Government’s Poverty Eradication Strategy. It is this idea that laid the foundations for the ongoing reforms, in particular, of the pensions. 

The pension reform, led by the Government, is restoring social justice in determining pension benefits. This was vital for many Ukrainian pensioners, especially for those who received their pensions below the subsistence minimum level.

It is important that in our reform efforts we are guided by the ILO Convention No. 102 on Minimum Standards of Social Security which was ratified by Ukraine in 2016. We are proud that Ukraine became the first post-Soviet country that ratified this flagship ILO Convention and the seventh country in the world that ratified it in full. This was a good example of excellent tripartite collaboration to respond to multiple challenges facing our country.

Mr President,

Unfortunately, the development path of Ukraine is seriously hampered by the continuous Russian aggression against Ukraine.

To ensure the respect for human rights of 1.5 million of Ukrainian citizens who have been internally displaced as a result of Russian aggression, the Government approved the Strategy of Integration of IDPs and Implementation of Long-Term Solutions to Internal Displacement until 2020.

The Government has found workable solutions for payment of social benefits, including pensions, to Ukrainian citizens who have moved
to the government-controlled areas. The Government is currently elaborating procedures that would allow the residents of temporarily occupied territories of Donetsk and Luhansk regions to receive their due social benefits, including pensions at their actual place of residence in Ukraine.

Mr President, 

The Government's priority action plan for 2018 envisages the continuation of structural reforms in Ukraine, in particular:

- development of a modern and inclusive labour market;

- profound review of Occupational Safety and Health management systems;

- ratification of a number of ILO Conventions;

- ground work to improve application of international labour standards.

I take this opportunity to express our gratitude to the ILO for making available the robust technical expertise to help build an inclusive, prosperous and socially coherent society in Ukraine.

 

I thank you!
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/news/15395.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове