Міністерство соцiальної політики України


Інформація щодо результатів дослідження на тему: "Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні"

20 Вересня 2016, 16:39

20 вересня 2016 року в Києвi відбулась презентація звіту „Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні” за результатами дослідження Українського iнституту соцiальних дослiджень ім. Олександра Яременка, що проводилося у 2015 році за пiдтримки Представництва ЮНІСЕФ в Українi та Європейського монiторингового центру з наркотикiв та наркоманiї в рамках мiжнародного проекту „Європейське опитування учнiвської молодi щодо вживання алкоголю та наркотиків” (ESPAD). У заході взяли участь представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій.

ESPAD аналiзує динамiку вживання рiзних психоактивних речовин, а також поширення залежностi вiд Інтернет-мережi, комп’ютерних та азартних iгор серед учнiв школи і вплив соцiального оточення на моделi поведiнки молодих людей.

„Надмiрне вживання алкоголю, тютюну та психоактивних речовин, залежнiсть вiд Інтернету, комп’ютерних та азартних iгор привертає увагу громадськості до питання, як захистити здоров’я пiдлiткiв у свiтi нових технологiй і можливостей. Ми сподiваємось, що даннi ESPAD допоможуть всiм партнерам розвинути полiтику i програми здорового способу житгя в Українi,” - зазначила Джованна Барберiс, Голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНIСЕФ) в Українi, пiд час презентацii дослiдження.

 

Курiння серед пiдлiткiв.

Половина українських учнiв (52,3%) вiком 15—17 рокiв курили тютюн хоча б один раз у життi. Кожен дванадцятий пiдлiток вперше спробував викурити сигарету у вiцi 9 рокiв або ранiше. Щодня курять 12,2% учнiвської молодi (18,2% серед хлопiцiв та 6,7% серед дiвчат). Найчастiше кожного дня курять підлiтки у вiцi 15 рокiв i старше, що можна визначити як вiк формування звички вживання тютюнових виробiв і звикання до щоденного курiння.

Важливими факторами, що визначають тенденцiї курiння, в тому числi серед пiдлiткiв, є доступiнiсть цигарок та сприйняття ризикiв курiння. Кожний п’ятий учень/студент зазначає, що має безперешкодний доступ до цигарок. При цьому хлопцi частiше за дiвчат вважають, що не матимуть жодних перепон, якщо забажають дiстати цигарки. Серед усiх опитаних учнiв, лише 18,4% вважають, що курiння створює великий ризик негативних наслiдкiв для здоров’я.

 

Вживання алкогольних напоїв.

Дослiдження показало, що в середньому 83,4% учнiв вживали будь-якi алкогольнi напої хоча би один раз протягом життя. У вiцi 15 рокiв цей показник складає 78,4%, а у віцi 16-ти та 17-ти рокiв наближується до 85%. Хоча це високий показник, але за 20 рокiв проведення дослiджень, у 2015 роцi вiн є найменшим. У 2007 роцi вiн складав 91%, у 2011 - 88%.

Найпоширенiшим напоєм, який вживали учнi 1-2 рази протягом останнього мiсяця, є вино, про що повiдомили 26,6% учнiв/студентів. Також поширеним серед пiдлiткiв є вживання пива — 20 %, та слабоалкогольних напоїв — 18%.

Мiцнi алкогольнi напої найбiльша частка учнiв починають вживати у вiцi 15 рокiв, про що зазначили 11,4%. Вiк першого сп’янiння пiдлiткiв у динамiцi залишається незмiнним, і становить 15 рокiв.

34,5% учнiв вказали на те, що їм „легко” або „дуже легко” придбати алкогольнi напої. Найбiльш доступними, за результатами дослiдження, виявились слабоалкогольнi напої, на що вказали 51,5% учнів, та пиво, на що вказали 59,5% учнiв.

Сприйняття ризикiв вживання алкоголю також великою мiрою визначає практику та рiвень вживання алкоголю серед пiдлiткiв. Результати показують, що менше половини учнiв вважають, що вживання алкоголю щодня становить великий ризик для здоров’я.

 

Вживання наркотичних речовин.

11,3% опитаних пiдлiткiв повiдомили про те, що вони хоча б один раз в життi вживали наркотики, серед яких хлопцi становлять 15,4%, а дiвчата — 7,9%. Найбiльш вживаним наркотиком залишається марихуана або гашиш, про що зазначив кожен десятий опитаний пiдлiток. Рiвень вживання iнших наркотикiв, крiм марихуани, є значно нижчим: 3,6% пiдлiткiв, серед яких хлопцi становлять 4,6%, а дiвчата — 2,9%. Аналiз показникiв вживання наркотичних речовин серед пiдлiткiв вiком 15-16 рокiв у динамiцi демонструє позитивну тенденцiю: пiсля перiоду зростання з 1995 по 2003 роки, рiвень вживання марихуани та iнших наркотикiв знижався у 2007, 2011 та 2015 роках.

Популярнiсть марихуани пояснюється тим, що 12,1% учнiв зазначають, що при бажаннi їм буде „легко” та „дуже легко” її придбати. Тенденція до зростання доступностi марихуани спостерiгається протягом всiх хвиль дослiдження. У 1995 роцi цей показник становив лише 4,7%. Серед усіх опитаних учнiв, найбiльша частка вперше спробувала марихуану або гашиш у вiцi 15 або 16 років.

В останнiй хвилi дослiдження аналiзувалося явище комбінованого вживання речовин, тобто вживання 2 або бiльше речовин одночасно. Така поведiнка характерна для 4% учнiв серед усiх опитаних. Частка хлопцiв, якi вживають декiлька речовин, є втричi бiльшою, нiж частка дiвчат. Найбiльш поширеною формою поєднання психоактивних речовин є курiння разом iз вживанням алкоголю. Також, спостерiгають суттєві вiдмiнностi у рiвні вживання декiлькох речовин залежно вiд типу навчального закладу: студенти ПТНЗ становлять найбiльшу частку серед тих, хто комбiнує вживання психоактивних речовин — 8,9%, в той час як студенти ВНЗ становлять 5,9%, а учнi загальноосвiтнiх шкiл становлять лише 2,7%.

Iнтернет, комп’ютернi та азартнi гри.

Сьогоднi великої актуальностi набирає така проблема як інтернетзалежнiсть. Серед усiх опитаних учнiв, лише 6,5% учнiв зазначили, що не користуються мережею Інтернет. В середньому опитанi учнi проводять 2-3 години в Iнтернетi протягом робочого дня, і 4-5 годин протягом вихiдного дня Розрахований показник Інтернет-залежностi на основi отриманих даних вказує на те, що лише 8,4% серед опитаних учнiв не мають залежностi вiд мережi Iнтернет, тодi як 10,6% мають сильну залежність.

Також дослiджувалось питання залежностi вiд комп’ютерних онлайн-iгор. Майже половина серед опитаних учнiв такої залежностi не має. Проте, 47,3% мають помiрну залежнiсть і 3,4% мають сильну залежнiсть, яка впливає на повсякденне життя, виконання домашнiх завдань та обов’язкiв, стосунки з близькими та спiлкування з однолiтками.

Окремим аспектом дослiдження була залежнiсть вiд азартних iгор. Залежнiсть вiд азартних iгор зафiксована у 4,3% опитаних пiдлiткiв, з яких 1,1% мають проблематичну залежнiсть.

 

Повний текст звіту „Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні”:http://www.unicef.org/ukraine/ukr/media 10621.html
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/news/10515.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове