Міністерство соцiальної політики України


Наказ Міністерства соціальної політики України
Деякі питання реалізації пілотного проекту „Розвиток соціальних послуг”

555     5 Серпня 2020 р.

 

М І Н І С Т Е Р С Т В О

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 Н А К А З

м. Київ

05.08.2020                                                                 №  555

 

 Деякі питання реалізації пілотного проекту „Розвиток соціальних послугˮ

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 204 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту „Розвиток соціальних послуг”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Утворити Робочу групу з розгляду пакета документів  територіальних громад для участі в пілотному проекті ,,Розвиток соціальних послуг” (далі – Робоча група).

2. Затвердити положення про Робочу групу та її склад, що додаються.

3. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про намір територіальної громади взяти участь у пілотному проекті;

форму відомостей щодо соціальних послуг, надання яких передбачається забезпечити в межах пілотного проекту „Розвиток соціальних послуг”,
із розрахунком загальної та помісячної потреби у фінансуванні таких послуг за рахунок бюджетних коштів протягом бюджетного року;

форму результатів виконання прогнозних показників ефективності надання соціальних послуг;

примірну форму договору про надання соціальних послуг;

примірну форму акта приймання-передачі наданих послуг;

форму звіту про використання бюджетних коштів та досягнення показників ефективності надання соціальних послуг.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б. Б.

 

 Міністр                                                                                              Марина ЛАЗЕБНА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної 
політики України

05.08.2020  № 555

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з розгляду пакета документів  територіальних громад для участі в пілотному проекті „Розвиток соціальних послугˮ

1. Це Положення визначає основні завдання та повноваження Робочої групи з розгляду пакета документів територіальних громад для участі в пілотному проекті ,,Розвиток соціальних послуг” (далі – Робоча група), а також порядок організації її роботи.

Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінсоцполітики, що створюється для прийняття пропозицій щодо участі  територіальних громад (далі – ТГ) у проекті ,,Розвиток соціальних послуг”
(далі – Проект), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 03 березня 2020 року № 204 ,,Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту ,,Розвиток соціальних послуг” (далі – Порядок).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. До складу Робочої групи входять працівники Мінсоцполітики (сім осіб). Персональний склад Робочої групи затверджується наказом Мінсоцполітики.

4. Головою робочої групи є заступник Міністра соціальної політики згідно з розподілом обов’язків (далі – голова).

5. Голова Робочої групи головує на її засіданнях, контролює виконання Робочою групою її завдань і функцій. У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи. У разі відсутності на засіданні голови та його заступника головуючий обирається з числа присутніх членів Робочої групи шляхом голосування.

6. Секретар Робочої групи готує матеріали, необхідні для її роботи, забезпечує оповіщення членів Робочої групи про дату, час і місце проведення засідань, веде та оформляє протокол засідання. У разі відсутності секретаря його обов’язки тимчасово виконує за дорученням голови (заступника голови) інший член Робочої групи.

7. Матеріали для роботи мають бути підготовлені не пізніше ніж за 1 добу до засідання Робочої групи.

8. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потреби. Засідання скликає голова. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини складу Робочої групи.

9. Засідання Робочої групи відбувається не пізніше ніж через п’ять робочих днів після надходження необхідного пакета документів для участі в Проекті відповідної ТГ.

10. Пакети документів приймаються та реєструються уповноваженим на це працівником Мінсоцполітики не пізніше ніж наступного робочого дня після їх надходження.

11. У разі неможливості забезпечити кворум дата засідання Робочої групи переноситься за рішенням голови.

12. Пропозиції Робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше ніж половина складу Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

13. Пропозиції Робочої групи, прийняті в межах її компетенції, оформляються протоколом, який підписують голова, заступник голови або головуючий, секретар і всі члени Робочої групи, які брали участь у засіданні, та не пізніше ніж через два робочі дні з дати засідання затверджуються наказом Мінсоцполітики.

14. У разі відсутності необхідної інформації для визначення пропозицій Робоча група може продовжити термін розгляду пакета документів до 20 днів, поінформувавши письмово (в одноденний термін після засідання) 
відповідну ТГ про необхідність подання додаткової інформації.

15. Розгляд Робочою групою пакета документів, поданих ТГ для участі у проекті проводиться в порядку черговості їх надходження.

16.  У разі подання ТГ неповного пакета документів та / або відмови ТГ від участі в Проекті Робоча група згідно з пунктом 10 Порядку може прийняти рішення щодо наступної за чергою ТГ, яка подала пакет документів.

17. Підставами для відмови від участі ТГ у Проекті є:

1) подання ТГ неповного пакета документів;

2) показник забезпечення ТГ фахівцями із соціальної роботи становить менше ніж один такий фахівець на 4 тис. населення;

3) обсяг коштів, передбачених бюджетом ТГ, становить менше ніж
20 відсотків потреби у фінансуванні соціальних послуг, надання яких забезпечуватиметься в межах Проекту, за рахунок бюджетних коштів.

18. Основними завданнями Робочої групи  є:

1) розгляд пакета документів, підготовлених відповідно до пункту 10 Порядку;

2) прийняття пропозицій про участь ТГ у Проекті;

3) затвердження поданого ТГ розрахунку загальної та помісячної потреби в фінансуванні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів;

4) розгляд інших питань, що стосуються рекомендацій, які можуть бути прийняті відповідно до цього Положення.

19. Робоча група відповідно до визначених цим Положенням завдань має право:

1) отримувати в установленому порядку безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання визначених для неї завдань;

2) у разі потреби залучати до роботи Робочої групи працівників (за згодою) міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, провідних учених, фахівців установ, підприємств, організацій, запрошувати представників інститутів громадянського суспільства на засідання Робочої групи без права голосу;

3) здійснювати взаємодію та обмін інформацією з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями (в тому числі міжнародними), які провадять діяльність у сфері соціального захисту.

 

 

Заступник генерального директора Директорату

розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей –

керівник експертної групи з питань розвитку

системи надання соціальних послуг                                                     О. Суліма

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

05.08.2020  № 555

 

 

СКЛАД

робочої групи з розгляду пакета документів територіальних громад для участі в пілотному проекті „Розвиток соціальних послугˮ

  

ЛЕБЕДЦОВ

Борис Борисович 

заступник Міністра соціальної політики, голова          робочої групи

ДЕЙНЕГА

Ольга Петрівна 

директор Департаменту реалізації державної соціальної політики, заступник голови робочої групи

 

ВАСИЛЬЄВ

Денис Володимирович

державний експерт експертної групи з питань адміністрування соціальних програм Директорату адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування 

КОЛБАСА

Руслан Сергійович

генеральний директор Директорату розвитку
соціальних послуг та захисту прав дітей

 

КРАВЧЕНКО

Аліна Віталіївна 

начальник відділу організації бюджетування Департаменту фінансового забезпечення

ПИЛИПЕНКО
Роман Віталійович

державний експерт експертної групи з питань реабілітації Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю

 

ПІТЦИК

Ігор Мирославович

керівник експертної групи з питань регіонального розвитку Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції

 
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/documents/5788.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове