Міністерство соцiальної політики України


Наказ Міністерства соціальної політики України
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ

257     14 Квітня 2020 р.

 

М І Н І С Т Е Р С Т В О

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

14.04.2020                                                                                                                                      № 257

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ

 

 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 завдань і заходів з виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ, що додаються.

2. Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції (Ю. Цапенко) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Т. Сальнікову.

 

 

Міністр                                                                                                  М. Лазебна

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
від 14.04.2020  № 257

 

 

Методичні рекомендації

 

щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ

 

 

 

І. Загальні положення

 

1. Цими Методичними рекомендаціями визначено алгоритм оцінювання ймовірних та / або наявних результатів / наслідків реалізації галузевої реформи на становище різних соціальних груп жінок і чоловіків.

 

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доцільно застосовувати ці Методичні рекомендації під час оцінювання гендерного впливу галузевих реформ.

 

 

 

2. Метою оцінювання гендерного впливу галузевих реформ (далі – оцінювання) є визначення прямого або опосередкованого впливу (позитивного, негативного, нейтрального), коротко- та довгострокових результатів / наслідків реалізації державної політики на становище різних груп хлопців і дівчат, жінок і чоловіків для своєчасного усунення диспропорцій та гендерної нерівності.

 

 

 

3. Завданнями оцінювання є:

 

виявлення відмінностей у становищі, потребах, доступі до ресурсів різних груп жінок і чоловіків, на які має / матиме вплив галузева реформа;

 

визначення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади можливих позитивних і негативних наслідків реалізації галузевої реформи для різних груп та / або конкретної групи жінок / чоловіків (це даватиме змогу розробляти заходи, спрямовані на зменшення чи усунення негативного впливу галузевої реформи, посилити очікуваний позитивний вплив галузевої реформи або ж розширити перелік цільових груп жінок / чоловіків, які його відчують).

 

 

 

4. Принципами оцінювання є:

 

достовірність та актуальність (при оцінюванні використовується лише достовірна та актуальна інформація);

 

добросовісність (структурні підрозділи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальні за планування та впровадження галузевих реформ, дотримуються положень цих Методичних рекомендацій на всіх етапах оцінювання).

 

 

 

5. Оцінювання організовується та проводиться самостійними структурними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальними за планування та впровадження галузевих реформ.

 

6. Ці Методичні рекомендації застосовуються стосовно галузевих реформ, які вже проведено, або які впроваджуються.

 

 

 

7. При розробленні нормативно-правових актів, спрямованих на правове регулювання впровадження галузевої реформи, застосовується Інструкція щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 07.02.2020 № 86, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2020 за № 211/34494, а також цими Методичними рекомендаціями.

 

 

 

8. Для проведення оцінювання рекомендується розробити та затвердити план заходів з оцінювання гендерного впливу галузевої реформи з урахуванням етапів, визначених розділом ІІ цих Методичних рекомендацій, із зазначенням відповідальних за виконання та строків виконання заходів (додаток 1).

 

До процесу оцінювання можуть залучатися міжнародні та національні експерти (зокрема ті, співпраця з якими здійснюється у межах реалізації проектів міжнародної технічної допомоги), науковці в установленому законодавством порядку.

 

 

 

9. Результати оцінювання гендерного впливу галузевих реформ оформляються за формою, викладеною в додатку 2.

 

 

 

10. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківˮ, „Про засади запобігання та протидію дискримінації в Україніˮ.

 

Під цільовими групами у цих Методичних рекомендаціях розуміється сукупність людей (двоє і більше) за ознаками статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними ознаками тощо.

 

 

 

ІІ. Етапи оцінювання

1. Оцінювання проводиться у такій послідовності:

 

Етап 1. Огляд галузевої реформи.

 

Етап 2. Аналіз становища осіб та / або груп, які зазнають / зазнаватимуть впливу галузевої реформи.

 

Етап 3. Оцінювання впливу галузевої реформи на становище різних груп жінок і чоловіків.

 

Етап 4. Узагальнення результатів оцінювання.

 

Етап 5. Прийняття рішень за результатами оцінювання.

 

 

2. Етап 1. Огляд галузевої реформи.

 

Огляд галузевої реформи передбачає:

 

1) аналіз мети галузевої реформи щодо її спрямованості на людину, відображення у її напрямах забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі відповідності Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківˮ, міжнародним договорам України;

 

2) аналіз нормативно-правових актів, які регулюють впровадження галузевої реформи (щодо встановлення ними нових вимог або умов для особи, або різних груп осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками).

 

У разі встановлення нових вимог / умов для осіб та / або груп за ознакою статі (в т. ч. у поєднанні із зазначеними вище іншими ознаками) вивчається спрямованість галузевої реформи на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 

3. Етап 2. Аналіз становища осіб та / або груп, які зазнають / зазнаватимуть впливу галузевої реформи:

 

1) оцінюванню передує якісний збір та ґрунтовний аналіз даних про становище жінок і чоловіків та / або груп, які зазнаватимуть впливу реформи.

 

Під час збору даних доцільно визначити:

 

загальні характеристики жінок і чоловіків – цільової групи реформи (беручи до уваги вік, місце проживання, освіту, сімейний та майновий стан / рівень забезпечення, інші якості та особливості, вивчення яких є доцільним в оцінюванні галузевої реформи);

 

відмінності у становищі жінок і чоловіків (наприклад: доступ до прийняття рішень, зайнятості, освіти, соціальних послуг, медичного забезпечення; розмір заробітної плати, пенсійних та соціальних виплат тощо). Якщо відмінності у становищі жінок і чоловіків існують, визначаються фактори, що їх спричиняють;

 

чи проводилися під час розроблення галузевої реформи дослідження, а також консультації, опитування, засідання фокус-груп тощо із представниками громадських об’єднань, що репрезентують різні групи жінок і чоловіків, на яких поширюватиметься дія цієї реформи, для визначення їхніх потреб, інтересів, проблем (якщо такі заходи проводились, необхідно вказати, з ким саме);

 

чи проводились інформаційні кампанії під час запровадження галузевої реформи; які цільові групи жінок і чоловіків підтримують галузеву реформу, які її не підтримують і чому;

 

2)    джерелами отримання інформації є:

 

офіційна державна звітність (статистична, фінансова, адміністративна та інша з розподілом за статтю, віком, інвалідністю, етнічним і соціальним походженням, громадянством, сімейним та майновим станом, місцем проживання, іншими ознаками, доцільними для врахування при оцінюванні галузевої реформи);

 

звіти України щодо виконання міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини (Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенції про права дитини, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Цілей сталого розвитку (національних індикаторів), Європейської соціальної хартії та інших, урахування положень яких є доцільним при оцінюванні галузевої реформи);

 

дослідження / звіти науково-дослідних установ, міжнародних організацій, громадських об’єднань (у разі відсутності даних про становище окремої групи жінок / чоловіків);

 

результати консультацій, опитувань, засідань фокус-груп тощо із представниками громадських об’єднань, міжнародних організацій, які працюють у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і репрезентують різні групи жінок і чоловіків, на яких поширюватиметься дія реформи.

 

 

 

4. Етап 3. Оцінювання впливу галузевої реформи на становище різних груп жінок і чоловіків.

 

На цьому етапі вивчаються та аналізуються такі питання (перелік не є вичерпним):

 

зміна становища жінок і чоловіків та / або їх груп під час впровадження галузевої реформи (обґрунтування за допомогою статистичних даних);

 

відмінності у становищі жінок і чоловіків та / або їх груп, виявлених на етапі 2 (зменшення відмінностей внаслідок проведення галузевої реформи);

 

послаблення внаслідок галузевої реформи негативних тенденцій та посилення позитивних тенденцій у відповідній сфері / галузі з точки зору забезпечення потреб та інтересів різних цільових груп;

 

сприяння галузевої реформи забезпеченню рівного доступу жінок і чоловіків та / або їх груп, наприклад, до освіти, соціальних послуг, медичного забезпечення, зайнятості, отримання соціальних виплат тощо чи погіршення такого доступу;

 

коротко- та довгострокові ризики реалізації галузевої реформи стосовно жінок і чоловіків та / або їх груп (демографічна криза; відсутність робочих місць, ут. ч. для випускників закладів вищої освіти та осіб передпенсійного віку; безробіття, тіньова зайнятість; трудова міграція; слабка інституційна спроможність органів виконавчої влади, в т. ч. кадровий потенціал, матеріально-технічне забезпечення; відсутність, недостатній розвиток чи недоступність інфраструктури, в т. ч. для сімей з дітьми, маломобільних груп населення, тощо).

 

У разі ідентифікації ризиків реалізації галузевої реформи потрібно проводити консультації або обговорення шляхів їх мінімізації з органами державної влади (до компетенції яких усунення цих ризиків може бути віднесено), місцевого самоврядування та / або представниками громадських об’єднань, міжнародних організацій.

 

 

 

5. Етап 4. Узагальнення результатів оцінювання.

 

На основі висновків за результатами проведення етапів 1–3 рекомендується розробити пропозиції, які можуть, зокрема, передбачати:

 

шляхи врахування гендерних аспектів у нормативно-правових актах, які розробляються для впровадження наступних етапів галузевої реформи;

 

заходи, спрямовані на запобігання, зменшення або усунення ризиків реалізації галузевої реформи у відповідній сфері / галузі з точки зору забезпечення потреб та інтересів різних цільових груп жінок і чоловіків;

 

удосконалення процесу збору та оброблення даних (статистична та адміністративна звітність) для ґрунтовного аналізу становища жінок і чоловіків та / або їх груп під час наступних етапів впровадження галузевої реформи;

 

перегляд показників (індикаторів) досягнення цілей галузевої реформи щодо їх цілеспрямованості на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 

комунікаційні кампанії щодо підтримки галузевої реформи цільовими групами жінок і чоловіків;

 

інші пропозиції.

 

Інформацію за результатами оцінювання гендерного впливу галузевої реформи рекомендується узагальнити за формою, наведеною в додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.

 

 

 

6. Етап 5.Прийняття рішень за результатами оцінювання.

 

На основі пропозицій, розроблених за результатами оцінювання, міністерствами, центральними органами виконавчої влади, які є відповідальними за реалізацію галузевої реформи, приймаються рішення відповідно до компетенції.

 

Якщо міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади розробляються нормативно-правові акти для впровадження наступних етапів галузевої реформи, інформація щодо позитивного, негативного або нейтрального впливу реформи на становище жінок і чоловіків та / або їх груп зазначається у пояснювальній записці до проекту акта, оформленій згідно з додатком 4 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами).

 

Напрацьовані пропозиції щодо заходів, спрямованих на забезпечення потреб та інтересів різних груп жінок і чоловіків, можуть бути включені до плану дій міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади. Інформація щодо заходів, які спрямовуються на забезпечення гендерної рівності та потребують міжгалузевої взаємодії, може бути направлена спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків як пропозиції до проекту Національного плану дій щодо впровадження гендерної рівності (якщо це збігається з термінами його розроблення).

 

Якщо виявлено відсутність даних, необхідних для проведення ґрунтовного аналізу становища жінок і чоловіків та / або їх груп, міністерство, інший центральний орган виконавчої влади може ініціювати запровадження нових або перегляд існуючих форм статистичної та адміністративної звітності.

 

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади рекомендується проводити моніторинг результатів з точки зору зменшення / усунення ризиків реалізації галузевої реформи та гендерної нерівності.

 

 

 

 

 

Генеральний директор

 

Директорату стратегічного планування,

 

координації політики та євроінтеграції                                       Ю. Цапенко


Додаток 1

 

до Методичних рекомендацій оцінювання гендерного впливу галузевих реформ

 

(пункт 8 розділу І)

 

  

 

 ПЛАН ЗАХОДІВ

 

з оцінювання  гендерного впливу галузевої реформи

 

________________________________________________________________

 

(назва галузевої реформи)

 

у ___________ році

 

 

 

Заходи

Відповідальні за виконання посадові особи та структурні підрозділи

Термін виконання

Назва галузевої реформи

Огляд галузевої реформи (етап 1)

Аналіз мети галузевої реформи щодо її   спрямованості на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

 

Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють впровадження галузевої реформи (з точки зору вимог та умов для осіб та / або їх груп)

 

 

Узагальнення висновків щодо етапу 1

 

 

Аналіз становища осіб та / або груп, які зазнають / зазнаватимуть впливу галузевої реформи (етап 2)

Збір та аналіз даних про становище жінок і чоловіків, які зазнаватимуть впливу галузевої реформи (офіційна державна статистична, фінансова, адміністративна та інша звітність; національні доповіді, дослідження / звіти науково-дослідних установ тощо)

 

 

Аналіз відмінностей у становищі жінок і чоловіків та факторів, які спричиняють відмінності (доступ до зайнятості, освіти, медичного забезпечення, рівень розвитку інфраструктури тощо)

 

 

Узагальнення висновків щодо етапу 2

 

 

Оцінювання впливу галузевої реформи на становище осіб та / або груп, які зазнаватимуть її впливу (етап 3)

Аналіз негативних / позитивних тенденцій у відповідній сфері / галузі, пов’язаних із реалізацією галузевої реформи, з точки зору забезпечення потреб та інтересів різних цільових груп

 

 

 

Продовження додатка 1

 

Аналіз коротко- та довгострокових ризиків реалізації галузевої реформи стосовно жінок і чоловіків та / або їх груп

 

 

Узагальнення висновків щодо етапу 3

 

 

Узагальнення результатів оцінювання (етап 4)

Розроблення пропозицій щодо:

врахування гендерних аспектів у нормативно-правових актах, які розробляються для впровадження наступних етапів галузевої реформи;

заходів, спрямованих на запобігання, зменшення, усунення ризиків реалізації реформи у відповідній сфері / галузі, з точки зору забезпечення потреб та інтересів різних цільових груп жінок і чоловіків;

удосконалення процесу збору та оброблення даних (статистична та адміністративна звітність);

перегляд показників (індикаторів) досягнення цілей галузевої реформи (щодо їх спрямованості на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків);

інше

 

 

Узагальнення інформації за результатами оцінювання гендерного впливу галузевої реформи

 

 

Прийняття рішень за результатами оцінювання (етап 5)

Внесення змін до нормативно-правових актів, форм статистичної та адміністративної звітності; проведення комунікаційних кампаній

 

 

Відстеження стану виконання рекомендацій

 

 

 


 
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/documents/5701.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове