Міністерство соцiальної політики України


Наказ Міністерства соціальної політики України
Про утворення Державної установи "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей"

1852     11 Грудня 2018 р.

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 м. Київ

11.12.2018                                              N 1852

 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2018 р. за N 1458/32910

Про утворення Державної установи "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей"

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Державну установу "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей".

2. Затвердити Положення про Державну установу "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей", що додається.

3. Управлінню протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству (Фаримець О. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

Заступник Міністра охорони здоров'я
України з питань європейської інтеграції

О. Стефанишина

Т. в. о. Міністра
внутрішніх справ України

С. А. Яровий

В. о. Міністра
фінансів України

О. Маркарова

Директор Координаційного
центру з надання правової допомоги

О. П. Бонюк

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну установу "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей"

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"Закону України "Про протидію торгівлі людьми", Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року N 29 "Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми", Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 111, та визначає основні завдання, функції, права Державної установи "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей" (далі - Кол-центр).

2. Кол-центр є неприбутковою державною бюджетною установою, створеною для забезпечення виконання завдань щодо належного реагування на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей.

Кол-центр належить до сфери управління Міністерства соціальної політики України.

Найменування: державна установа "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей".

Місцезнаходження: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01023.

Звернення до Кол-центру приймаються за скороченими телефонними номерами 1578 (з питань протидії торгівлі людьми) та 1588 (з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей) або на електронну адресу Кол-центру.

3. Кол-центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Кол-центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, штампи та печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням і кодом за ЄДРПОУ, інші печатки та штампи.

5. Структура, штатний розпис, кошторис та кваліфікаційні вимоги до працівників Кол-центру затверджуються Міністерством соціальної політики України.

6. Кол-центр має територіальні відділення (в тому числі міжрегіональні) в областях та м. Києві, що є його відокремленими структурними підрозділами (філіями).

Положення про територіальні відділення Кол-центру затверджуються директором Кол-центру.

7. Умови оплати праці працівників Кол-центру затверджуються Міністерством соціальної політики України відповідно до чинного законодавства.

8. Майно Кол-центру становлять основні фонди та матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі Кол-центру. Майно Кол-центру є державною власністю, використовується тільки для забезпечення виконання його завдань, закріплюється за ним на правах оперативного управління та не може бути об'єктом застави. У разі ліквідації Кол-центру порядок використання його майна визначається відповідно до законодавства.

9. Джерелами формування майна Кол-центру є:

кошти державного та місцевих бюджетів;

кошти, що надходять у межах проектів і програм міжнародної технічної допомоги;

інші джерела, не заборонені законом.

10. Утримання та фінансування діяльності Кол-центру проводиться за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, згідно з кошторисом, затвердженим Міністерством соціальної політики України відповідно до законодавства.

11. Кол-центр проводить закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

12. Кол-центр веде бухгалтерський, податковий та статистичний облік фінансово-господарської діяльності, складає баланс, фінансові та статистичні звіти в порядку та строки, встановлені законодавством.

13. Діяльність Кол-центру припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації на підставі рішення Міністерства соціальної політики України. У разі реорганізації Кол-центру його майнові права та обов'язки відповідно до законодавства переходять до правонаступника.

14. Заяви та повідомлення приймаються Кол-центром цілодобово сім днів на тиждень (у тому числі у вихідні та святкові дні) відповідно до регламенту роботи Кол-центру за типами звернень, затвердженого Міністерством соціальної політики України.

Усі переговори працівники Кол-центру проводять з використанням відповідного цифрового реєстратора документування мовленнєвої інформації з обов'язковим повідомленням про це особи, яка звернулася. Порядок запису аудіоінформації щодо заяв і повідомлень, її зняття з реєстратора та строки зберігання визначаються в установленому порядку.

15. Обробка персональних даних про особу, яка повідомила про вчинення насильства, або про ситуацію стосовно торгівлі людьми, або про постраждалу особу, проводиться за згодою такої особи або її законного представника з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

16. До запровадження Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства і насильства за ознакою статі заяви та повідомлення про насильство реєструються в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі, форму якого наведено в додатку 6 до Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 658 (далі - Порядок взаємодії).

II. Основні завдання та функції Кол-центру

1. Основними завданнями Кол-центру є:

1) забезпечення належного реагування в межах компетенції на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей;

2) інформування та консультування з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, насильству стосовно дітей;

3) взаємодія із суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, відповідно до Порядку взаємодії;

4) забезпечення реагування в межах компетенції на звернення громадян щодо фактів торгівлі людьми шляхом взаємодії із суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, визначеними статтею 5 Закону України "Про протидію торгівлі людьми";

5) ведення, наповнення та оновлення бази даних для надання консультацій з питань, що належать до компетенції Кол-центру;

6) проведення моніторингу та аналізу громадської думки з питань, що належать до компетенції Кол-центру;

7) обмін інформацією із суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

2. Кол-центр відповідно до визначених цим Положенням завдань виконує такі функції:

1) приймання, реєстрація та розгляд у межах компетенції звернень постраждалих осіб, їхніх законних представників та інших громадян, органів, підприємств, установ, організацій у телефонному та електронному режимі щодо фактів торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей;

2) інформування про отримання звернень, зазначених у підпункті 1 цього пункту, не пізніше ніж до закінчення однієї доби уповноважених підрозділів органів Національної поліції, якщо постраждалою є дитина, - також служб у справах дітей; якщо постраждалою є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - також уповноважених осіб, визначених відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 Порядку взаємодії. У повідомленні зазначаються обставини випадку, час, місце та інша інформація, яка стала відома зі звернення до Кол-центру.

Таке інформування проводиться за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалої особи у випадках, передбачених Законами України "Про запобігання та протидію домашньому насильству""Про протидію торгівлі людьми" та Порядком взаємодії. Згода не вимагається у випадках вчинення насильства стосовно дітей та недієздатних осіб, а також актів насильства кримінального характеру, обґрунтовану підозру щодо вчинення яких підтверджено за результатами оцінки ризиків;

3) інформування постраждалих осіб та/або їхніх законних представників чи інших осіб, які звернулися до Кол-центру, про їхні права та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, можливість відшкодування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному здоров'ю, про контактні дані уповноважених підрозділів органів Національної поліції, уповноважених осіб, визначених відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 Порядку взаємодії, загальних і спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, центрів безоплатної правової допомоги, закладів охорони здоров'я, а також про можливості участі у програмах для кривдників;

4) фіксація відомостей у журналі реєстрації фактів виявлення (звернення про) вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі за формою згідно з додатком 6 до Порядку взаємодії;

5) отримання та узагальнення інформації від уповноважених підрозділів органів Національної поліції, служб у справах дітей, уповноважених осіб, визначених відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 Порядку взаємодії, щодо результатів реагування на звернення, які надійшли до Кол-центру, вжитих заходів і наданої допомоги. Така інформація надається Кол-центру вказаними суб'єктами електронною поштою протягом трьох робочих днів після реалізації заходів реагування, надання допомоги відповідно до чинного законодавства. Узагальнена інформація щомісяця (не пізніше ніж 10 числа місяця, наступного за звітним) подається Кол-центром до Міністерства соціальної політики України та Національної поліції для проведення аналізу та моніторингу ефективності вжитих заходів відповідно до чинного законодавства;

6) звітування Міністерству соціальної політики України у встановленому законодавством порядку про виконання та реалізацію заходів у сферах протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

7) ведення переліку контактних даних уповноважених підрозділів органів Національної поліції, уповноважених осіб, визначених відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 Порядку взаємодії, загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, центрів безоплатної правової допомоги, закладів охорони здоров'я;

8) у разі необхідності - переадресація вхідних звернень до правоохоронних органів, співпраця з громадськими об'єднаннями, міжнародними організаціями з метою забезпечення оперативного і якісного реагування на випадки, інформацію про які отримано; якщо постраждала особа не зверталася до органів Національної поліції та не бажає співпрацювати з ними, - інформування органу Національної поліції про факт та обставини вчинення злочину (дата, місце, ймовірні кривдники, обставини вербування та потрапляння в ситуацію, інші відомості) без розголошення персональних даних і конфіденційної інформації, що може нашкодити особі, з поміткою про відмову особи співпрацювати з відповідними органами;

9) забезпечення узагальнення звернень, а також формування і ведення автоматизованої інформаційної бази роз'яснювальних матеріалів;

10) підготовка методичних посібників, довідників та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань опрацювання звернень, що надходять до Кол-центру, проведення у разі потреби моніторингу громадської думки шляхом телефонного опитування;

11) взаємодія та обмін інформацією із суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, насильству стосовно дітей;

12) підготовка пропозицій і зауважень до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Кол-центру;

13) формування та ведення автоматизованої інформаційної бази звернень;

14) забезпечення підготовки та ведення інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень;

15) забезпечення створення та розміщення на веб-сайті Кол-центру бази інформаційно-довідкових матеріалів (адреси, номери телефонів, графіки роботи органів виконавчої влади тощо);

16) забезпечення інформування громадськості про функціонування Кол-центру;

17) вивчення міжнародного досвіду з питань, що належать до компетенції Кол-центру;

18) проведення моніторингу та аналізу звернень, що надходять до Кол-центру, повноти і своєчасності реагування на звернення територіальними відділеннями Кол-центру;

19) виконання інших функцій відповідно до закону.

III. Права Кол-центру

Кол-центр має право:

отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів апарату Міністерства соціальної політики України, підприємств, установ, організацій інформацію (документи, статистичні дані, інші матеріали), необхідну для виконання завдань і функцій Кол-центру;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Кол-центру;

співпрацювати з громадськими об'єднаннями, іноземними неурядовими організаціями, міжнародними організаціями, іншими заінтересованими юридичними та фізичними особами з питань, що належать до компетенції Кол-центру;

залучати до своєї діяльності консультантів, експертів, у тому числі іноземних, наукові установи;

організовувати відповідно до законодавства розміщення соціальної реклами з питань, що належать до компетенції Кол-центру;

укладати договори, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем у суді відповідно до чинного законодавства.

IV. Керування Кол-центром

1. Кол-центр очолює директор, якого призначає на посаду / звільняє з посади державний секретар Міністерства соціальної політики України шляхом укладення/розірвання контракту в установленому законодавством порядку.

2. Директор Кол-центру має не менше ніж два заступники згідно зі штатним розписом. У разі відсутності директора Кол-центру його обов'язки виконує один із його заступників відповідно до розподілу обов'язків.

Заступників директора Кол-центру призначає на посади директор Кол-центру за погодженням із Міністерством соціальної політики України.

3. Директор Кол-центру:

1) безпосередньо керує діяльністю Кол-центру;

2) організовує роботу Кол-центру, його територіальних відділень, забезпечує якісне та ефективне виконання завдань і функцій згідно з цим Положенням і регламентом роботи Кол-центру;

3) розподіляє обов'язки між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи та територіальні відділення Кол-центру, а також посадові інструкції працівників Кол-центру;

4) подає до Міністерства соціальної політики України для затвердження кошторис і штатний розпис Кол-центру;

5) забезпечує ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів і майна Кол-центру;

6) підписує в межах повноважень організаційно-розпорядчі накази, організовує та контролює їх виконання;

7) діє без довіреності від імені Кол-центру, представляє його в усіх установах та організаціях;

8) вносить Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо кандидатур на посади заступників директора Кол-центру;

9) забезпечує організацію добору працівників Кол-центру відповідно до чинного законодавства;

10) призначає на посади, звільняє з посад, заохочує, вживає заходів щодо дисциплінарної відповідальності працівників Кол-центру (крім заступників директора Кол-центру), надає їм відпустки, встановлює розміри доплат і надбавок до посадових окладів, премій у межах затвердженого кошторису та граничних розмірів доплат, надбавок і премій згідно з умовами оплати праці Кол-центру, затвердженими Міністерством соціальної політики України відповідно до чинного законодавства;

11) вносить Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо заохочення працівників Кол-центру відповідними нагородами;

12) контролює діяльність територіальних відділень Кол-центру;

13) затверджує плани роботи Кол-центру, розглядає підсумки його діяльності;

14) зберігає печатку із зображенням Державного Герба України і найменуванням Кол-центру та засвідчує нею особисто документи;

15) розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Кол-центру;

16) забезпечує у межах своїх повноважень:

дотримання працівниками Кол-центру трудової дисципліни;

роботу із запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, усунення наслідків корупційних дій у Кол-центрі;

своєчасне та якісне виконання працівниками Кол-центру запланованих заходів;

17) у межах компетенції дає працівникам Кол-центру доручення, заслуховує їхні доповіді про результати роботи і приймає відповідні рішення;

18) видає довіреності для представництва інтересів Кол-центру;

19) підписує договори про закупівлю товарів, робіт, послуг, необхідних для забезпечення виконання основних завдань і функцій Кол-центру;

20) підписує фінансові та інші документи Кол-центру;

21) виконує інші повноваження, визначені законами України та іншими нормативно-правовими актами.

 

Начальник Управління
протидії торгівлі людьми та запобігання
домашньому насильству

О. Фаримець
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/documents/4511.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове