Міністерство соцiальної політики України


Громадська рада
РЕГЛАМЕНТ

1 Серпня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Громадської ради 
при Мінсоцполітики

РЕГЛАМЕНТ 
Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України

1.Загальні положення

1. 1. Регламент Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України (далі - Регламент) розроблено на основі Положення про Громадську раду при Міністерстві соціальної політики України (далі - Громадська рада).

1.2. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради.

2.Планування роботи

2.1. Громадська рада з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій формує Основні напрямки діяльності на календарний рік, які затверджуються Громадської радою.

2.2. Формування Основних напрямків діяльності Громадської ради здійснюється Головою Громадської ради (або за його дорученням заступником) на підставі пропозицій членів Громадської ради та з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики.

2.3. Комітети Громадської ради формують та затверджують Плани роботи комітетів Громадської ради на квартал з урахуванням  Основних напрямків діяльності Громадської ради на рік.

2.4. Планування роботи Громадської ради з проведення Громадської експертизи діяльності Міністерства соціальної політики (далі-Мінсоцполітики), громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Мінсоцполітики  консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

2.5. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

чергові засідання Громадської ради,

засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення),

проведення громадської експертизи діяльності Мінсоцполітики;

проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, шо розробляються Мінсоцполітики;

заходи в межах проведення Мінсоцполітики  консультацій з громадськістю,

забезпечення інформування Мінсоцполітики, громадськості про діяльність Громадської ради,

інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

2.6. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за десять днів до закінчення поточного року.

2.7. Члени Громадської ради та комітети  Громадської ради подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до Основних напрямків діяльності Громадської ради на рік за три тижні до закінчення поточного року.

2.8. Основні напрямки діяльності  Громадської ради на рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та надсилаються секретарем Громадської ради електронною поштою кожному члену Громадської ради.

3.Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради та Правління

3.1. Основною формою роботи Громадської ради та Правління є засідання.

3.2. Чергові засідання Громадської ради (Правління) скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності - одним з перших заступників за дорученням Голови Громадської ради. З цією метою Голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Мінсоцполітики дату, час і місце проведення засідання Громадської ради (Правління), формує проект порядку денного.

3.3.Секретар  Громадської ради інформує членів Громадської ради (Правління) про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом повідомлення про проведення засідання Громадської ради (Правління) на офіційному веб-сайті Мінсоцплітики  та надсилання відповідного повідомлення членам Громадської ради (Правління) електронною поштою або в інший прийнятний спосіб (не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення засідання Громадської ради та  не пізніше ніж за два календарних дні до дати проведення засідання Правління).

3.4. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини її членів. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові Громадської ради. Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та надсилається електронною поштою членам Громадської ради.

3.5. Засідання Громадської ради (Правління) проводяться відкрито. На запрошення голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради (Правління) можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради (Правління). Уповноважений представник Мінсоцполітики бере участь у всіх засіданнях Громадської ради (Правління)без спеціального запрошення.

3.6. Засідання Громадської ради (Правління) є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання Громадської ради (Правління) секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників. За неможливості проведення засідання Громадської ради (Правління) з причини відсутності кворуму, її засідання переноситься на триденний термін, про що повідомляється на сайті Мінсоцполітики та інший прийнятний спосіб. В такому випадку засідання Громадської ради (Правління) є правомірним при відсутності кворуму.

3.7. На початку засідання Громадської ради (Правління) затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради. Проект порядку денного засідання Громадської ради формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій від членів Громадської ради, комітетів  Громадської ради.

3.8. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада (Правління) має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу,

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються членами Громадської ради або/та комітетами Громадської ради голові Громадської ради не пізніше як за сім днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Громадської ради шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання Громадської ради.

3.9.. Головує на засіданні Громадської ради (Правління) голова Громадської ради або за його дорученням один із його перших заступників.

3.10. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить одну годину без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

3.11. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні Громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу поки не буде обраного голову Громадської ради нового складу;

2) перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії у період не пізніше як у 14-денний термін з дня оголошення результатів виборів до Громадської ради.

3.12. Рішення Громадської ради (Правління) ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.  Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні.

В окремих випадках Громадська рада (Правління) може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради (Правління) обирається лічильна комісія. Рішення Громадської ради (Правління) підписуються головою Громадської ради.

 3.13. Під час проведення засідання Громадської ради (Правління) секретар Громадської ради веде та складає протокол. Протокол підписується головою Громадської ради та секретарем.

3.14. Рішення з організаційних питань Громадська рада (Правління) може ухвалювати шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради (Правління). Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова Громадської ради. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1)розсилку секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2)встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3)узагальнення пропозицій та зауважень;

4)підготовку та розсилку секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради остаточного варіанту рішення;

5)голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради. Рішення вважається прийнятим за умови голосування за нього не менше як половини складу Громадської ради.

4. Організація роботи комітетів, підкомітетів, комісій,

експертних, робочих  груп та інших робочих органів Громадської ради

4.1. На засіданні Громадської ради нового складу  ухвалюється структура Громадської ради, рішення про створення постійних робочих органів -комітетів, їх кількість, тематичну спрямованість, структуру.

4.2. Експертні, робочі  групи, підкомітети,  комісії Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради або Правління у разі необхідності. Зазвичай експертні та робочі групи, створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради. Експертні та робочі групи, створюються на визначений період часу.

4.3. До складу  постійних та тимчасових робочих органів  Громадської ради можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради до складу таких робочих органів можуть бути включені за їх згодою представники Мінсоцполітики, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

4.4. Основною формою роботи постійних та тимчасових робочих органів  є засідання, що проводяться у разі потреби.

4.5. Засідання постійних та тимчасових  робочих органів Громадської ради проводяться відкрито.

4.6. Постійний та/або тимчасовиц робочий орган  очолює голова, який обирається шляхом голосування членів Громадської ради, які входять до складу цього робочого органу з подальшим затвердженням на засіданні Громадської ради. З-поміж членів робочого органу обирається секретар, який організовує документообіг в межах даного рабочого органу.

5. Взаємовідносини громадської ради з Мінсоцполітики

5.1. Голова Громадської ради  бере участь у засіданні колегії Мінсоцполітики.

5.2. Громадська рада готує та подає Мінсоцполітики  щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні Громадської ради.

5.3. Громадська рада може подати Мінсоцполітики пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення одного з комітетів Громадської ради.

5.4. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує Мінсоцполітики про ухваленні Громадською радою рішення.

6.Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності Мінсоцполітики, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

6.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Мінсоцполітики, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

6.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Мінсоцполітики, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

6.3. Для проведення громадської експертизи діяльності Мінсоцполітики, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

6.4. Результати проведення громадської експертизи діяльності Мінсоцполітики, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

7. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

7.1. На офіційному веб-сайті Мінсоцполітики в обов’язковому порядку розміщується положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, Основні напрямки діяльності Громадської ради на рік, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

7.2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадської радою на своєму засіданні.

7.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.

7.4. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської ради може висловлювати голова, заступники голови Громадської ради або за їх дорученням уповноважені члени Громадської ради.

У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова, заступники голови, за їх дорученням уповноважені члени  Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської ради мають керуватися виключно рішеннями Громадської ради. У всіх інших випадках вони зазначають, що висловлюють власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Громадської ради.
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/documents/405.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове